การเดินทางสู่ป่าฝน

การเดินทางสู่ป่าฝน

Journey to the Rainforest

0:00
/0:42

💡
👉 ฟังบทความ 3 ครั้ง ( โดยยังไม่ต้องอ่าน Subtitle ) แล้วลองทำแบบฝึกหัดครับ
💡
VDO อธิบายเพิ่มเติม ความยาว 21.21 นาที

0:00
/21:21

วิดีโออธิบายเพิ่มเติมความยาว 21.21 นาที

audio-thumbnail
Script อังกฤษ + ไทย
0:00
/55.590824

เพิ่มเติม : 🔮 คำว่า predatory ออกเสียงได้ 2 อย่างคือ ´เพร็ดเดอะเทอะริ, หรือออกเสียงเร็ว ๆว่า เพร็ดเดอะทรี 🔮 นาทีที่ 1.06 แก้คำพูดว่า System เป็น Ecosystem🔮 นาทีที่ 9.55 แก้คำพูดว่า expedition force เป็น expeditionary force

🔮 I embarked on an expedition to the Amazon rainforest, organized by an environmental group to raise awareness about ecosystem conservation. ฉันเริ่มต้นการเดินทางไปยังป่าฝนอเมซอน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

🔮 We started with a trek through the dense jungle, where we encountered vivid flora and the sounds of wildlife. Our local guide, Maria, explained the intricate ecosystem, emphasizing the predatory nature of the rainforest's inhabitants. เราเริ่มต้นด้วยการเดินป่าผ่านป่าทึบ ซึ่งเราได้พบกับพืชพรรณที่สดใสและเสียงของสัตว์ป่า มาเรีย มัคคุเทศก์ท้องถิ่นของเรา อธิบายระบบนิเวศที่ซับซ้อน โดยเน้นธรรมชาตินักล่าของผู้อยู่อาศัยในป่าฝน

🔮 A spectacular waterfall left us in awe, and we walked a canopy walkway for a unique view. Despite facing rugged terrain and humidity, the trip was a humbling experience. น้ำตกที่งดงามทำให้เราตกตะลึง และเราก็เดินไปตามทางเดินที่มียอดไม้เพื่อชมทิวทัศน์ที่ไม่เหมือนใคร แม้จะต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่ขรุขระและความชื้น แต่การเดินทางครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็ก ๆ ในธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่

🔮 Visiting an indigenous village reinforced the importance of sustainable practices to protect these fragile ecosystems. การเยี่ยมชมหมู่บ้านพื้นเมืองตอกย้ำความสำคัญของแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องระบบนิเวศที่เปราะบางเหล่านี้

💡
แบบฝึกหัด
💡
Question 1: What is the main purpose of the passage?
 • (A) To describe a journey to the Amazon rainforest
 • (B) To raise awareness about ecosystem conservation
 • (C) To highlight the importance of indigenous culture
 • (D) To illustrate the beauty of the Amazon rainforest

🔮 เฉลย ---- > ( Click )

Answer: (B) The passage is about a journey to the Amazon rainforest that was organized by an environmental group to raise awareness about ecosystem conservation. ข้อความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปยังป่าฝนอเมซอนที่จัดโดยกลุ่มสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

🔮 What is the main purpose of the passage? จุดประสงค์หลักของเนื้อเรื่องคืออะไร?

 • (A) To describe a journey to the Amazon rainforest เพื่อบรรยายการเดินทางสู่ป่าฝนอเมซอน
 • (B) To raise awareness about ecosystem conservation เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
 • (C) To highlight the importance of indigenous culture เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นเมือง
 • (D) To illustrate the beauty of the Amazon rainforest เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของป่าฝนอเมซอน

💡
Question 2: What is the author's tone in the passage?
 • (A) Excited
 • (B) Informative
 • (C) Critical
 • (D) Humorous

🔮 เฉลย ------ > ( Click )

Answer: (B) The author's tone is informative throughout the passage. They provide details about the journey, the ecosystem, and the importance of conservation. น้ำเสียงของผู้เขียนมีการให้ข้อมูลตลอดทั้งเรื่อง โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง ระบบนิเวศ และความสำคัญของการอนุรักษ์

🔮 What is the author's tone in the passage? น้ำเสียงของผู้เขียนในเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร?

 • (A) Excited ตื่นเต้น
 • (B) Informative ให้ข้อมูล
 • (C) Critical วิจารณ์
 • (D) Humorous ตลก

💡
Question 3: What is the meaning of the word "expedition" in the first sentence?
 • (A) A journey to a remote place
 • (B) A scientific investigation
 • (C) A military campaign
 • (D) A business trip

🔮 เฉลย -------- > ( Click )

Answer: (A) The word "expedition" means a journey to a remote place. In this context, it refers to the journey to the Amazon rainforest. คำว่า "expedition" หมายถึงการเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกล ในบริบทนี้ หมายถึงการเดินทางสู่ป่าฝนอเมซอน

🔮 What is the meaning of the word "expedition" in the first sentence? คำว่า "expedition" ในประโยคแรกมีความหมายว่าอย่างไร?

 • (A) A journey to a remote place การเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกล
 • (B) A scientific investigation การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์
 • (C) A military campaign การรณรงค์ทางทหาร
 • (D) A business trip การเดินทางเพื่อธุรกิจ
💡
Question 4: What is the meaning of the word "dense" in the second sentence?
 • (A) Thick
 • (B) Heavy
 • (C) Compact
 • (D) Densely populated

🔮 เฉลย -------- > ( Click )

Answer: (A) The word "dense" means thick or crowded. In this context, it refers to the dense vegetation of the jungle. คำว่า "dense" หมายถึงหนาหรือแออัด ในบริบทนี้มันหมายถึงพืชที่หนาแน่นของป่า

🔮 What is the meaning of the word "dense" in the second sentence?

 • (A) Thick หนาแน่น
 • (B) Heavy หนัก
 • (C) Compact กระทัดรัด
 • (D) Densely populated มีประชากรหนาแน่น
💡
Question 5: What is the meaning of the word "flora" in the second sentence?

 • (A) Animals
 • (B) Plants
 • (C) Insects
 • (D) Fungi

🔮 เฉลย -------- > ( Click )

Answer: (B) The word "flora" refers to the plant life of a particular region. In this context, it refers to the plants that the author encountered in the jungle. คำว่า "flora" หมายถึงชีวิตของพืชในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ในบริบทนี้หมายถึงพืชที่ผู้เขียนพบในป่า

🔮 What is the meaning of the word "flora" in the second sentence? คำว่า "ฟลอร่า" ในประโยคที่ 2 มีความหมายว่าอย่างไร?

 • (A) Animals สัตว์
 • (B) Plants พืช
 • (C) Insects แมลง
 • (D) Fungi เชื้อรา

💡
Question 6: What is the meaning of the word "predatory" in the third sentence?
 • (A) Hunting
 • (B) Eating
 • (C) Killing
 • (D) Preying on

🔮 เฉลย -------- > ( Click )

Answer: ( A ) , (D) The word "predatory" means hunting or preying on other animals. In this context, it refers to the nature of the animals that live in the rainforest. คำว่า "predatory" หมายถึงการล่าสัตว์หรือล่าสัตว์อื่น ในบริบทนี้หมายถึงธรรมชาติของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าฝน

🔮 What is the meaning of the word "predatory" in the third sentence? คำว่า "predatory" ในประโยคที่ 3 มีความหมายว่าอย่างไร?

 • (A) Hunting ล่า
 • (B) Eating กิน
 • (C) Killing ฆ่า
 • (D) Preying on ไล่ล่า
💡
Question 7: What is the meaning of the word "spectacular" in the fourth sentence?
 • (A) Beautiful
 • (B) Impressive
 • (C) Astonishing
 • (D) Extraordinary

🔮 เฉลย -------- > ( Click )

Answer: (A), (C ), (D) The word "spectacular" means impressive or astonishing. In this context, it refers to the beauty of the waterfall. คำว่า “spectacular” หมายถึง น่าประทับใจหรือน่าทึ่ง. ในที่นี้หมายถึงความงามของน้ำตก

🔮 What is the meaning of the word "spectacular" in the fourth sentence? ความหมายของคำว่า "spectacular" ในประโยคที่สี่คืออะไร?

 • (A) Beautiful สวยงาม
 • (B) Impressive ประทับใจ
 • (C) Astonishing ประหลาดใน น่าทึ่ง
 • (D) Extraordinary พิเศษ

💡
Question 8: What is the meaning of the word "rugged" in the fifth sentence?

 • (A) Rough
 • (B) Steep
 • (C) Rocky
 • (D) Rocky and steep

🔮 เฉลย -------- > ( Click )

Answer: (A) The word "rugged" means rough or uneven. In this context, it refers to the terrain of the rainforest. คำว่า "rugged" หมายถึง หยาบหรือไม่สม่ำเสมอ ในบริบทนี้หมายถึงภูมิประเทศของป่าฝน

🔮 What is the meaning of the word "rugged" in the fifth sentence? คำว่า "rugged" ในประโยคที่ 5 มีความหมายว่าอย่างไร?

 • (A) Rough ขรุขระ
 • (B) Steep ชัน
 • (C) Rocky เต็มไปด้วยหิน
 • (D) Rocky and steep เต็มไปด้วยหิน และชัน
💡
Question 9: What is the meaning of the word "humbling" in the fifth sentence?
 • (A) Embarrassing
 • (B) Modest
 • (C) Unimpressive
 • (D) Feeling small

🔮 เฉลย -------- > ( Click )

Answer: (D) The word "humbling" means making someone feel small or insignificant. In this context, it refers to the experience of feeling small in the face of the vastness of nature. คำว่า "humbling" หมายถึงการทำให้ใครบางคนรู้สึกเล็กน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ ในบริบทนี้ หมายถึงประสบการณ์ความรู้สึกเล็กๆ เมื่อเผชิญกับความกว้างใหญ่ของธรรมชาติ

🔮 What is the meaning of the word "humbling" in the fifth sentence?คำว่า "humbling" ในประโยคที่ 5 มีความหมายว่าอย่างไร?

 • (A) Embarrassing น่าอาย
 • (B) Modest เจียมเนื้อเจียมตัว
 • (C) Unimpressive ไม่น่าประทับใจ
 • (D) Feeling small รู้สึกตัวเล็ก , รู้สึกถ่อมตน
💡
Question 10: What is the main message of the passage?
 • (A) The Amazon rainforest is a beautiful and fragile ecosystem that needs to be protected.
 • (B) Indigenous peoples have a deep understanding of the natural world.
 • (C) It is important to be aware of the dangers of the rainforest.
 • (D) It is important to be humble in the face of nature.

🔮 เฉลย -------- > ( Click )

Answer: (A) The passage highlights the beauty and fragility of the Amazon rainforest and the importance of conservation. ข้อความนี้เน้นย้ำถึงความงามและความเปราะบางของป่าฝนอเมซอนและความสำคัญของการอนุรักษ์

🔮 What is the main message of the passage?

 • (A) The Amazon rainforest is a beautiful and fragile ecosystem that needs to be protected. ป่าฝนอเมซอนเป็นระบบนิเวศที่สวยงามและเปราะบางซึ่งจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง
 • (B) Indigenous peoples have a deep understanding of the natural world.ชนพื้นเมืองมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
 • (C) It is important to be aware of the dangers of the rainforest.สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงอันตรายของป่าฝน
 • (D) It is important to be humble in the face of nature. สิ่งสำคัญคือต้องถ่อมตัวเมื่อเผชิญกับธรรมชาติ

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ---- > CLick

 1. Embarked - เริ่มต้น
 2. Expedition - การเดินทาง
 3. Amazon rainforest - ป่าฝนอเมซอน
 4. Raise awareness - สร้างความตระหนักรู้
 5. Ecosystem conservation - การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
 6. Trek - การเดินทางเท้า
 7. Dense jungle - ป่าทึบ
 8. Flora - พืชพรรณ
 9. Wildlife - สัตว์ป่า
 10. Ecosystem - ระบบนิเวศน์
 11. Predatory - นักล่า
 12. Inhabitants - ผู้อยู่อาศัย
 13. Spectacular - งดงาม
 14. Waterfall - น้ําตก
 15. Awe - ตกตะลึง
 16. Canopy - ปลายยอดไม้
 17. Walkway - ทางเดิน
 18. Terrain - ภูมิประเทศ
 19. Humidity - ความชื้น
 20. Humbled - รู้สึกเป็นแค่คนตัวเล็ก
 21. Indigenous - พื้นเมือง
 22. Village - หมู่บ้าน
 23. Sustainable practices - แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน
 24. Protect - ปกป้อง
 25. Fragile - เปราะบาง
 26. Environmental group - กลุ่มสิ่งแวดล้อม
 27. Organized - จัด
 28. Local guide - มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 29. Explain - อธิบาย
 30. Intricate - ซับซ้อน
 31. Emphasizing - เน้น
 32. Unique - ไม่เหมือนใคร
 33. View - ทิวทัศน์
 34. Rugged - ขรุขระ
 35. Experience - ประสบการณ์
 36. Reinforced - ตอกย้ำ
 37. Importance - ความสําคัญ
💡
แบบฝึกหัด เพิ่มเติม
💡
Question 1. Which of the following is NOT a synonym for "expedition"?
  • A. Journey
  • B. Adventure
  • C. Exploration
  • D. Excursion

🔮 Answer: ---- > ( Click )

Answer: D

Explanation: An excursion is a short trip, typically for pleasure. An expedition is a long, difficult journey, typically to explore or investigate something. Therefore, excursion is not a synonym for expedition.

👉 excursion คือการเดินทางระยะสั้น โดยทั่วไปเพื่อความสนุกสนาน

👉 expedition คือการเดินทางที่ยาวนานและยากลำบาก โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการสำรวจหรือค้นหาบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้น excursion จึงไม่ใช่คำพ้องความหมายสำหรับ expedition

🔮 Which of the following is NOT a synonym for "expedition"? ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำพ้องความหมายสำหรับ expedition" ?

 • A. Journey. การเดินทาง
 • B. Adventure การผจญภัย
 • C. Exploration การสำรวจ
 • D. Excursion ทัศนศึกษา ( Ex = out , Cur= วิ่ง --- > วิ่งไปข้างนอก )
💡
Question 2. What is the meaning of the word "dense"?
  • A. Thick
  • B. Large
  • C. Small
  • D. Sparse

🔮 Answer: ---- > ( Click )

Answer: A

Explanation: The word "dense" means thick and closely packed together. The article states that the Amazon rainforest is a dense jungle. Therefore, the correct answer is A. คำว่า "dense"หมายถึง หนาแน่นและอัดแน่นกัน. บทความระบุว่าป่าฝนอเมซอนเป็นป่าทึบ ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A.

🔮 What is the meaning of the word "dense"? คำว่า "dense" มีความหมายว่าอะไร?

  • A. Thick หนาแน่น
  • B. Large ใหญ่
  • C. Small เล็ก
  • D. Sparse กระจัดกระจาย
💡
Question 3. Which of the following is NOT an example of flora?
  • A. Trees
  • B. Flowers
  • C. Animals
  • D. Grass

🔮 Answer: ---- > ( Click )

Answer: C

Explanation: Flora is the plant life of a particular region or period. Animals are not plant life, therefore they are not examples of flora. The correct answer is C. Flora คือชีวิตของพืชในภูมิภาคหรือช่วงเวลาหนึ่ง สัตว์ไม่ใช่ชีวิตของพืช ดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวอย่างของพืช คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ C .

🔮 Which of the following is NOT an example of flora? ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของ flora

  • A. Trees ต้นไม้
  • B. Flowers ดอกไม้
  • C. Animals สัตว์
  • D. Grass หญ้า
💡
Question 4. What is the meaning of the word "canopy"?
  • A. The topmost layer of leaves in a forest
  • B. The trunk of a tree
  • C. The roots of a tree
  • D. The branches of a tree

🔮 Answer: ---- > ( Click )

Answer: A

Explanation: The canopy is the topmost layer of leaves in a forest. The article states that the author walked a canopy walkway for a unique view of the Amazon rainforest. Therefore, the correct answer is A. canopy ป็นชั้นใบไม้ชั้นบนสุดของป่า บทความระบุว่าผู้เขียนได้เดินบนทางเดินทรงพุ่มเพื่อชมทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของป่าฝนอเมซอน ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ A.

🔮 What is the meaning of the word "canopy"? คำว่า "canopy" มีความหมายว่าอย่างไร?

  • A. The topmost layer of leaves in a forest ใบไม้ชั้นบนสุดในป่า
  • B. The trunk of a tree ลำต้นของต้นไม้
  • C. The roots of a tree รากของต้นไม้
  • D. The branches of a tree กิ่งก้านของต้นไม้
💡
Question 5. Which of the following is NOT a synonym for "fragile"?
  • A. Delicate
  • B. Weak
  • C. Strong
  • D. Vulnerable

🔮 Answer: ---- > ( Click )

Answer: C

Explanation: The word "fragile" means easily broken or damaged. Strong is the opposite of fragile, therefore it is not a synonym. The correct answer is C.

🔮 "fragile" หมาย ถึง แตกหักง่าย. Strong เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเปราะบาง ดังนั้นจึงไม่ใช่คำพ้องความหมาย คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C.

Which of the following is NOT a synonym for "fragile"? ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คำพ้องความหมายสำหรับ " fragile"

  • A. Delicate ละเอียดอ่อน
  • B. Weak อ่อนแอ
  • C. Strong แข็งแรง
  • D. Vulnerable เป็นอันตรายได้ง่าย เปราะบาง

Fill in the blank: เติมคำในช่องว่าง

💡
Question 6. The Amazon rainforest is a complex __________ ecosystem.

🔮 Answer: ---- > ( Click )

Answer: intricate สลับซับซ้อน

🔮 The Amazon rainforest is a complex __________ ecosystem. 👉 ป่าฝนอเมซอนเป็นระบบนิเวศ __________ ที่ซับซ้อน

Explanation: The word "intricate" means having many complex and interconnected parts. The article states that Maria, the local guide, explained the intricate ecosystem of the Amazon rainforest. Therefore, the correct answer is intricate. คำว่า "intricate" หมายถึงการมีส่วนที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันหลายส่วน บทความระบุว่ามาเรีย ไกด์ท้องถิ่น อธิบายระบบนิเวศที่ซับซ้อนของป่าฝนอเมซอน ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ Intricate

💡
Question 7. We were in awe of the __________ waterfall.

🔮 Answer: ---- > ( Click )

🔮 We were in awe of the __________ waterfall. 👉 เรารู้สึกทึ่งกับน้ำตก __________

Answer: spectacular งดงาม

Explanation: The word "spectacular" means impressive or exciting. The article states that we were in awe of the spectacular waterfall. Therefore, the correct answer is spectacular. คำว่า Spectacular แปลว่า น่าประทับใจหรือน่าตื่นเต้น บทความระบุว่าเราทึ่งกับน้ำตกที่งดงามมาก ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ Spectacular

💡
Question 8. Despite the __________ terrain and humidity, the trip was a humbling experience.

🔮 Answer: ---- > ( Click )

🔮 Despite the __________ terrain and humidity, the trip was a humbling experience. 👉 แม้จะมีภูมิประเทศ __________ และความชื้น แต่การเดินทางก็เป็นประสบการณ์ที่น่าถ่อมตัว ( รู้สึกว่าเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ )

Answer: rugged ขรุขระ

Explanation: The word "rugged" means having a rough or uneven surface. The article states that the trip was humbling, despite the rugged terrain and humidity. Therefore, the correct answer is rugged. คำว่า "rugged" หมายถึง การมีพื้นผิวที่หยาบหรือไม่สม่ำเสมอ บทความระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ แม้จะมีภูมิประเทศที่ขรุขระและความชื้นก็ตาม ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ Rugged

💡
Question 9. Visiting an indigenous village reinforced the importance of __________ practices to protect these fragile ecosystems.

🔮 Answer: ---- > ( Click )

🔮 Visiting an indigenous village reinforced the importance of __________ practices to protect these fragile ecosystems. 👉 การเยี่ยมชมหมู่บ้านพื้นเมืองตอกย้ำความสำคัญของแนวทางปฏิบัติ __________ เพื่อปกป้องระบบนิเวศที่เปราะบางเหล่านี้

Answer: sustainable ที่ยั่งยืน

Explanation: The word "sustainable" means able to be continued for a long time without becoming harmful to the environment. The article states that visiting an indigenous village reinforced the importance of sustainable practices to protect these fragile ecosystems. Therefore, the correct answer is sustainable. คำว่า "sustainable" หมายถึง สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลานานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม บทความระบุว่าการเยี่ยมชมหมู่บ้านพื้นเมืองเป็นการตอกย้ำความสำคัญของแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อปกป้องระบบนิเวศที่เปราะบางเหล่านี้ ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นคำว่ายั่งยืน

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!