Overcoming Procrastination in Health Improvement

Overcoming Procrastination in Health Improvement

0:00
/0:51

💡
ฟังบทความโดยไม่อ่าน Script แล้วทำแบบฝึกหัด โดยสรุปเนื้อหา ของเรื่อง ด้วยประโยคสั้น 5 หัวข้อ

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

 • Health is wealth. It is important to take care of your health, both physically and mentally.
 • Procrastination is the enemy of progress. It can prevent you from achieving your health goals.
 • It is time to make a change. Don't wait any longer, start your health journey today.
 • Small steps lead to big changes. Don't try to change everything at once, start with small, manageable changes that you can stick with.
 • Your future self is counting on you. Don't let procrastination steal your health and happiness.

เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งในการปรับปรุงสุขภาพ

 • สุขภาพคือความมั่งคั่ง มีความสำคัญที่ต้องดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
 • การผัดวันประกันพรุ่งเป็นศัตรูของความก้าวหน้า อาจทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพได้
 • ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง อย่ารอช้าอีกต่อไป เริ่มต้นการเดินทางเพื่อสุขภาพของคุณวันนี้
 • ก้าวเล็กๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่าพยายามเปลี่ยนทุกอย่างในคราวเดียว เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณสามารถรักษาไว้ได้
 • ตัวตนในอนาคตของคุณกำลังพึ่งพาคุณ อย่าปล่อยให้การผัดวันประกันพรุ่งขโมยสุขภาพและความสุขของคุณ

Here are some additional details that I could have included in the summary:

 • There are many reasons why people procrastinate. Some common reasons include fear of failure, perfectionism, and lack of motivation.
 • There are many strategies for overcoming procrastination. Some common strategies include setting realistic goals, breaking down large tasks into smaller ones, and rewarding yourself for progress.
 • It is important to be patient and persistent. It takes time and effort to change your habits and improve your health.

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียน

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

 • overcoming (การเอาชนะ)
 • procrastination (การผัดวันประกันพรุ่ง) หมายถึง การเลื่อนหรือเลื่อนออกไป
 • health improvement (การปรับปรุงสุขภาพ) หมายถึง การทำสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น
 • wealth (ความมั่งคั่ง) หมายถึง สถานะหรือสภาพที่ร่ำรวย
 • action (การกระทำ)
 • wait (รอ) หมายถึง อยู่เฉยๆ โดยไม่ทำอะไร
 • act (ลงมือทำ)
 • journey (การเดินทาง) หมายถึง การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 • enemy (ศัตรู) หมายถึง สิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัย
 • progress (ความก้าวหน้า) หมายถึง การเคลื่อนไปข้างหน้าหรือการพัฒนา
 • fight (ต่อสู้)
 • come first (มาก่อน) หมายถึง มีความสำคัญหรือมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด
 • greatest asset (ทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด) หมายถึง สิ่งที่มีค่าที่สุด
 • unleash (ปลดปล่อย) หมายถึง ทำให้เป็นอิสระหรือปล่อยออกมา
 • potential (ศักยภาพ) หมายถึง ความสามารถหรือโอกาสที่จะบรรลุบางสิ่งบางอย่าง
 • make a change (เปลี่ยนแปลง) หมายถึง เปลี่ยนหรือทำให้แตกต่าง
 • invest (ลงทุน) หมายถึง ใส่เงินหรือทรัพยากรลงในบางสิ่งบางอย่าง
 • small steps (ก้าวเล็กๆ) หมายถึง การกระทำหรือขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ
 • lead to (นำไปสู่) หมายถึง ทำให้เกิดหรือทำให้เกิดขึ้น
 • big changes (การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือมีนัยสำคัญ
 • workout (การออกกำลังกาย) หมายถึง การทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงสุขภาพหรือรูปร่าง
 • meal (มื้ออาหาร)
 • keep pushing (ดันต่อไป) หมายถึง พยายามต่อไปหรือไม่ยอมแพ้
 • counting on (พึ่งพา) หมายถึง คาดหวังหรือมั่นใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน
 • steal (ขโมย)
 • joy (ความสุข) หมายถึง ความรู้สึกยินดีหรือปลื้มปีติ
 • stand up (ลุกขึ้น) หมายถึง ลุกขึ้นจากท่านั่งหรือนอน
 • take action (ลงมือทำ) หมายถึง ทำหรือกระทำ

หาคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกัน เพื่อทำให้จำคำศัพท์ได้ดีมากขึ้น

 • overcoming (การเอาชนะ) -> vanquishing (การพิชิต)
 • wealth (ความมั่งคั่ง) -> affluence (ความร่ำรวยอย่างเหลือเฟือ)
 • action (การกระทำ) -> deed (การกระทำหรือการกระทำที่กล้าหาญ)
 • wait (รอ) -> tarry (รอหรือล่าช้าอย่างอดทน)
 • act (ลงมือทำ) -> execute (ดำเนินการหรือดำเนินการให้สำเร็จ)
 • enemy (ศัตรู) -> adversary (คู่ต่อสู้หรือคู่แข่งที่อันตราย)
 • progress (ความก้าวหน้า) -> advancement (ความก้าวหน้าหรือความก้าวหน้า)
 • fight (ต่อสู้) -> combat (การต่อสู้หรือความขัดแย้ง)
 • come first (มาก่อน) -> take precedence (มีความสำคัญหรือมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด)
 • greatest asset (ทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด) -> treasure (สิ่งที่มีค่าที่สุด)
 • unleash (ปลดปล่อย) -> liberate (ปลดปล่อยหรือปล่อย)
 • potential (ศักยภาพ) -> possibility (ความสามารถหรือโอกาสที่จะบรรลุบางสิ่งบางอย่าง)
 • make a change (เปลี่ยนแปลง) -> transform (เปลี่ยนหรือทำให้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง)
 • invest (ลงทุน) -> capitalize (ลงทุนหรือใช้ประโยชน์จากบางสิ่งบางอย่าง)
 • small steps (ก้าวเล็กๆ) -> baby steps (ก้าวเล็กๆ น้อยๆ)
 • lead to (นำไปสู่) -> culminate in (นำไปสู่หรือจบลงด้วยบางสิ่งบางอย่าง)
 • big changes (การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่) -> sea change (การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่)
 • workout (การออกกำลังกาย) -> training (การฝึกอบรมหรือการออกกำลังกายอย่างเข้มข้น)
 • keep pushing (ดันต่อไป) -> persevere (พยายามต่อไปอย่างแน่วแน่)
 • counting on (พึ่งพา) -> relying on (พึ่งพาหรือคาดหวังความช่วยเหลือหรือการสนับสนุน)
 • steal (ขโมย) -> pilfer (ขโมยหรือลักทรัพย์)
 • joy (ความสุข) -> ecstasy (ความสุขหรือความสุขอย่างสุดซึ้ง)
 • stand up (ลุกขึ้น) -> rise up (ลุกขึ้นหรือลุกขึ้นอย่างกล้าหาญ)
 • take action (ลงมือทำ) -> take the plunge (ดำเนินการหรือดำเนินการทันที)

💡
Script

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

🔮 Overcoming Procrastination in Health Improvement. เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งในการปรับปรุงสุขภาพ

🔮Health is wealth. But what's wealth without action? Don't wait, act now! Start your health journey today. สุขภาพคือความมั่งคั่ง แต่ความมั่งคั่งที่ปราศจากการกระทำคืออะไร? อย่ารอช้า ลงมือทำเลย! เริ่มต้นการเดินทางเพื่อสุขภาพของคุณวันนี้

🔮Procrastination is the enemy of progress. Fight it! Let your health come first; it's your greatest asset. การผัดวันประกันพรุ่งเป็นศัตรูของความก้าวหน้า สู้มัน! ให้สุขภาพของคุณมาก่อน มันเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

🔮Unleash your potential. It's time to make a change, to invest in your health. The power is in your hands. ปลดปล่อยศักยภาพของคุณ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง ลงทุนในสุขภาพของคุณแล้ว อำนาจอยู่ในมือของคุณ

🔮Remember, small steps lead to big changes. Every workout, every healthy meal is a step forward. Keep pushing! โปรดจำไว้ว่า ก้าวเล็กๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทุกการออกกำลังกาย ทุกมื้ออาหารเพื่อสุขภาพคือก้าวไปข้างหน้า ดันต่อไป!

🔮Your future self is counting on you. Don't let procrastination steal your health, your joy. Stand up and take action today! ตัวตนในอนาคตของคุณกำลังพึ่งพาคุณ อย่าปล่อยให้การผัดวันประกันพรุ่งขโมยสุขภาพและความสุขของคุณ ลุกขึ้นมาลงมือทำเลยวันนี้!

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!