passion-Minidic

passion-Minidic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

ความหมาย

0:00
/

0:00
/

💡
ความหมาย

คำว่า "passions" เป็นคำนาม

📟  หมายถึง ความหลงใหลหรือความชื่นชอบอย่างมากซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน ศิลปะ กีฬา การเดินทาง หรือสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย

📟 – The Passion : เป็นคำทางศาสนาแปลว่าการทุกข์ทรมานหรือการสิ้นพระชนม์ชีพของพระเยซู

📟 – หรือ Passion แปลว่า ผลไม้ที่มีชื่อเรียกว่าเสาวรส ก็ได้

สำนวนที่พูดกัน

💡
ตัวอย่างเช่น

สำนวนที่ใช้พูดกันเช่น Passions are running high     หมายถึงความ ตื่นเต้นสนใจกำลังเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เช่น "Passions are running high among fans as the championship game approaches" หมายถึง ความรู้สึกและความหลงใหลของแฟนๆเกี่ยวกับการแข่งขันชิงแชมป์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่วันแข่งขันใกล้เข้ามา.

ตัวอย่างประโยคของคำว่า passion

💡
ตัวอย่างประโยค 
audio-thumbnail
Passion
0:00
/0:26
 • She has a passion for travel and has visited over 30 countries. (เธอมีความหลงใหลในการเดินทางและได้เที่ยวประเทศกว่า 30 ประเทศ)
 • John's passion for gardening started when he was a child and he now has a beautiful garden. (ความหลงใหลของ John ในการทำสวนเริ่มต้นตั้งแต่เขาเป็นเด็กและตอนนี้เขามีสวนที่สวยงาม)
 • The author's passion for history is evident in his detailed descriptions of past events. (ความหลงใหลของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ เห็นได้ชัดเจนในคำอธิบายที่ละเอียดของเหตุการณ์ในอดีต)
 • Her passion for helping others led her to become a volunteer at a local charity. (ความหลงใหลของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นนำเธอมาเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิสาธารณะในท้องถิ่น)
 • The passion between the two lovers was intense and undeniable. (ความหลงใหลระหว่างคู่รักสองคนมีความเข้มข้นและไม่สามารถปฏิเสธได้)

ตัวอย่างการใช้คำที่คล้ายกับ passion

💡
ตัวอย่างประโยค
audio-thumbnail
Enthusiasm
0:00
/0:53

📟 enthusiasm (noun) กระตือรือร้น - intense and eager enjoyment, interest, or approval

Her enthusiasm for her work was infectious. (ความกระตือรือร้นของเธอต่องานของเธอมีผลต่อคนอื่น)

📟 love (noun) ความรัก - an intense feeling of deep affection or fondness

Their love for each other was evident in the way they looked at each other.

(ความรักที่ทั้งสองมีต่อกันและกันปรากฏชัดในสายตาที่มองกันและกัน)

📟 mania (noun)  ความชอบอย่างมากความคลั่งไคล้- an excessively intense enthusiasm, interest, or desire

Her mania for cleanliness drove her to clean every surface of her house twice a day.

(ความกระตือรือร้นของเธอเรื่องความสะอาดเนี่ย  ทำให้เธอทำความสะอาดพื้นผิวทุกแห่งของบ้านเธอสองครั้งต่อวัน)

📟  keen interest ( Phrase ) ความสนใจอย่างมาก

She has a keen interest in photography and spends most of her weekends taking pictures. ( เธอมีความสนใจอย่างมากในการถ่ายภาพถ่ายและใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันหยุดเพื่อถ่ายภาพ )

📟 fascination : ความหลงใหล ( noun ) The scientist's fascination with the unknown led her to explore new theories and hypotheses. ( ความหลงใหลในสิ่ง ที่ยังไม่รู้ของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เธอสำรวจทฤษฎีและสมมติฐานใหม่ๆ )

📟 obsession : ความหมกมุ่น ( noun ) John's obsession with fitness has led him to spend several hours a day at the gym.  ( ความหลงใหลของ John ในการออกกำลังกายได้นำเขาไปสู่การใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันที่ฟิตเนส )

ทำแบบฝึกหัด

💡
แบบฝึกหัด 
 1. ในประโยค "She has an intense enthusiasm for traveling and has been to more than 30 countries." คำว่า "enthusiasm" หมายถึงอะไร?
  a. ความสนใจในการเรียน
  b. ความสนใจในการท่องเที่ยว
  c. ความสนใจในการอ่านหนังสือ
  d. ความสนใจในการเล่นกีฬา

เฉลย

b. ความสนใจในการท่องเที่ยว 

2. ในประโยค "John's love for gardening started during his childhood and now he has a beautiful garden." คำว่า "gardening" หมายถึงอะไร?
a. การเลี้ยงสัตว์
b. การปลูกผัก
c. การเล่นกีฬา
d. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เฉลย

b. การปลูกผัก 

3. ในประโยค "The author's passion for history is evident in his detailed descriptions of past events." คำว่า "passion" หมายถึงอะไร?
a. ความสนใจในการเล่นเกม
b. ความสนใจในการอ่านหนังสือ
c. ความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
d. ความหลงไหลในเรื่องประวัติศาสตร์

เฉลย

d. ความหลงไหลในเรื่องประวัติศาสตร์ 

4. ในประโยค "Her passion for helping others led her to volunteer at a local charity." คำว่า "helping" หมายถึงอะไร?
a. การช่วยเหลือผู้ป่วย
b. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
c. การช่วยเหลือผู้มีความจำเป็น
d. การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการอุบัติเหตุ

เฉลย

c. การช่วยเหลือผู้มีความจำเป็น 

5. ในประโยค "The passion between the two lovers was intense and undeniable" คำว่า "passion" หมายถึงอะไร?
a. ความสนใจในการเล่นเกม
b. ความสนใจในการอ่านหนังสือ
c. ความหลงไหลในเรื่องความรัก
d. ความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เฉลย

c. ความหลงไหลในเรื่องความรัก

6. She has an intense enthusiasm for __________ and has been to more than 30 countries.
a. cooking
b. hiking
c. dancing
d. traveling

เฉลย

Answer: d. traveling

7. John's love for gardening started during his childhood and now he has __________.
a. a beautiful garden
b. a large collection of books
c. a passion for cooking
d. a love for music

เฉลย

Answer: a. a beautiful garden

8. The author's passion for history is evident in __________.
a. his detailed descriptions of past events
b. his love for science fiction
c. his dislike for art
d. his passion for sports

เฉลย

Answer: a. his detailed descriptions of past events

9. Her passion for helping others led her to __________.
a. volunteer at a local charity
b. start her own business
c. become a famous actress
d. travel the world

เฉลย

Answer: a. volunteer at a local charity


10. The passion between the two lovers was __________ and undeniable.
a. weak
b. hidden
c. intense
d. temporary

เฉลย

Answer: c. intense

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!