Destination-Minidic

Destination-Minidic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

ความหมาย

0:00
/
💡
ความหมาย

Destination หมายถึง จุดหมายปลายทาง หรือสถานที่หรือจุดที่เราต้องการไปถึง  โดยอาจเป็นสถานที่หรือจุดที่ต้องการไปเที่ยว หรือเป็นเป้าหมายทางธุรกิจ หรือการวางแผนชีวิต และอาจมีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคล ในการตัดสินใจหรือการวางแผน การระบุ Destination จะช่วยให้เรามีเป้าหมายในการทำงานหรือ เป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน   แต่   จำไว้ว่าความสุขคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง.  Remember that happiness is a way of travel – not a destination. – Roy M. Goodman

คำกริยาที่ใช้กับ Destination เช่น

💡
ตัวอย่างประโยค 
audio-thumbnail
Reach a destination
0:00
/1:02

📟 reach a destination - เดินทางไปยังจุดหมาย

📟 choose/select a destination - เลือกจุดหมาย

📟 arrive at a destination - มาถึงที่หมาย

📟 We finally reached our destination after a long journey. (ในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางหลังจากการเดินทางอันยาวนาน)

📟 Have you chosen a destination for your next vacation yet? (คุณเลือกจุดหมายปลายทางสำหรับวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไปแล้วหรือยัง?)

📟 The flight arrived at its destination on time. (เที่ยวบินมาถึงจุดหมายตามเวลาที่กำหนดไว้)

เราใช้กิริยาเหล่านี้กับคำว่า Destination ได้

  • Travel to เดินทางไป
  • Head to มุ่งหน้าสู่
  • Journey to การเดินทางสู่
  • Depart for ออกเดินทางเพื่อ
  • Make for  เตรียมการ
  • Proceed to ดำเนินการต่อ

📟 We are traveling to our destination by train. (เรากำลังเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้วยรถไฟ)

📟 They departed for their destination early in the morning. (พวกเขาออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางตอนเช้าเร็วๆ นี้)

📟 Let's head to our destination before it gets dark. (มาเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางกันก่อนที่จะมืดลง)

📟 They made for their destination in a hurry. (พวกเขาเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว)

📟 They journeyed to their destination by boat. (พวกเขาเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางด้วยเรือ)

📟 Let's proceed to our destination without delay. (มาไปยังจุดหมายปลายทางกันเลยโดยไม่ล่าช้า)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!