align-Minidic

align-Minidic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

มีความหมายว่า

💡
มีความหมายว่า

เรียงเป็นเส้นตรง , จัดให้เป็นแนวเดียวกัน

📟  คำว่า align เป็นคำกริยาที่หมายถึงการจัดเรียงให้สอดคล้องกัน เช่น การจัดเรียงข้อความให้สอดคล้องกับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ หรือการจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอน เป็นต้น

📟  หรือมีความหมายว่า การสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับกลุ่มการเมืองหรือประเทศหรือบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการเมือง  align เป็นการแสดงความคิดเห็นและสัมพันธ์กับผู้ที่มีเอกลักษณ์เดียวกันหรือมีมุมมองในเรื่องเดียวกัน

 • 🪀 He aligned himself with the liberal party in the election. (เขาสนับสนุนพรรคลิเบอรัลในการเลือกตั้ง)
 • 🪀 The company has aligned itself with the environmental movement by using sustainable materials in their products. (บริษัทได้เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวในด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุที่ยังไม่ทำลายธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ของพวกเขา)

ตัวอย่างการใช้ของคำที่คล้ายกับคำว่า align

💡
ตัวอย่างการ
audio-thumbnail
Arranged in line
0:00
/0:28
 1. 📟   Please line up in a single file to board the bus. (กรุณาเข้าตามแถวเดียวกันเพื่อขึ้นรถเมล์)
 2. 📟   The books on the shelf are arranged in line according to their subject. (หนังสือบนชั้นวางถูกจัดเรียงตามหัวข้อ)
 3. 📟  Please put these papers in order by date. (โปรดเรียงกระดาษเหล่านี้ตามวันที่)
 4. 📟  The teacher asked the students to put their chairs in rows. (ครูขอให้นักเรียนจัดเก้าอี้ของพวกเขาให้เป็นแถว)
 5. 📟  He straightened up the pile of books on his desk. (เขาจัดเรียงกองหนังสือบนโต๊ะของเขา ให้เรียบร้อย)    ( straightened up = to make something tidy )

คำว่า align ความหมายว่า  การสนับสนุนหรือเห็นด้วย อาจจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการเข้าร่วมมีอีกหลายคำที่มีความหมายนี้

ตัวอย่างการใช้ คำที่มีความหมายว่าเข้าร่วม

💡
ตัวอย่างการใช้ 
audio-thumbnail
unite
0:00
/0:41
 1. 📟   The two companies decided to unite in order to create a stronger presence in the market. (สองบริษัทตัดสินใจรวมกันเพื่อสร้างเสถียรภาพในตลาด)
 2. 📟   She joined forces with her colleagues to present a proposal to the management. (เธอร่วมกำลังกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนำเสนอข้อเสนอให้กับผู้บริหาร)
 3. 📟  The labor union decided to ally with the workers in the other factory to increase their bargaining power. (สหภาพแรงงานตัดสินใจร่วมมือ เป็นพันธมิตรกับ กับคนงานโรงงานอื่นเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองของพวกเขา)
 4. 📟 He sympathized with the protesters' cause and joined their rally. (เขาเห็นใจกับสาเหตุของผู้ประท้วงและเข้าร่วมการชุมนุมของพวกเขา)
 5. 📟 The young man decided to join the military to serve his country. (ผู้ชายหนุ่มตัดสินใจเข้ารับการเป็นทหารเพื่อรักษาความปลอดภัยของประเทศ)
 6. 📟 The business owner decided to associate with a new partner to expand their business. (เจ้าของกิจการตัดสินใจเข้าร่วมพันธมิตรกับพาร์ทเนอร์ใหม่เพื่อขยายธุรกิจของพวกเขา)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!