preference-Minidic

preference-Minidic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

มีความหมายว่า

💡
ความหมาย

คำว่า "preferences" เป็นคำนาม

📟 ที่ใช้ในบริบทที่อธิบายเกี่ยวกับความต้องการหรือความชอบของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ โดยมักใช้ในการอธิบายถึงความต้องการหรือความชอบเฉพาะ ของบุคคล และมักเป็นสิ่งที่ผู้คนใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น การเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่ชอบ, การเลือกเสื้อผ้าที่ถนัด, การเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ หรือการเลือกงานที่ต้องการทำในอนาคต.

📟 อาจหมายถึงให้อภิสิทธิ์หรือแปลว่าหุ้นบุริมสิทธิก็ได้

ตัวอย่างการใช้

💡
ตัวอย่างประโยค:
audio-thumbnail
Preference
0:00
/0:15

📟 When planning your next adventure, it's important to consider your budget, interests, and preferences.   เมื่อวางแผนการผจญภัยครั้งต่อไป การพิจารณางบประมาณ ความสนใจ และความชอบของคุณเป็นสิ่งสำคัญ.   จากประโยคตัวอย่างนี้คำว่า  preferences ใช้แทนด้วยคำ เหล่านี้ได้

"likes", "tastes", "choices" หรือ "favorite things" ได้ในประโยคข้างต้นเพื่อเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่เราชอบหรือชื่นชอบในการวางแผนการผจญภัยของเราในครั้งต่อไปนี้.

📟 "My preference is to stay at home on weekends" "ฉันชอบอยู่บ้านในวันเสาร์-อาทิตย์"

📟 "I have a preference for Italian food" หมายความว่า "ฉันชอบอาหารอิตาเลียน"

💡
หมายเหตุ
audio-thumbnail
Preference1
0:00
/0:14

📌 แต่คำนี้มีความหมายพิเศษในกรณีที่ ใช้แพตเทิร์นว่า  "give [one's] preference to somebody"

แปลว่าให้อภิสิทธิ์หรือให้สิทธิ์พิเศษแก่บุคคลหนึ่ง ๆ ให้ได้เป็นตัวแทนหรือผู้รับการเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการเลือกตัวแทนหรือการแต่งตั้งบางอย่าง  --— >

🔮 ตัวอย่างเช่น "After much deliberation, the committee decided to give their preference to the most qualified candidate for the job." (หลังจากการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน คณะกรรมการได้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้)

📌 ความหมายพิเศษอีก อย่างหนึ่งก็คือ (มักใช้เกี่ยวกับการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์) "preferences" แปลว่าการตั้งค่าตามใจชอบหรือความชอบของบุคคล เช่น การเลือกสิ่งของหรือการกระทำต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

เช่น "The system allows users to customize their preferences for notifications and alerts." (ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนต่าง ๆ ตามความชอบของพวกเขา)

📌 คำว่า Preference stock แปลว่าหุ้นบุริมสิทธิ

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!