allergy -Minidic

allergy เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองผิดปกติต่อสารต่างๆ ที่เข้าสัมผัสเข้าไปกับร่างกาย ซึ่งสารเหล่านี้อาจจะเป็นอาหาร ยา ฝุ่น และสารเคมีต่างๆ โดยมีอาการแสดงออกมาเป็นผื่นแดง คัน และบวม บางกรณีอาจมีอาการหายใจลำบากและช็อคแพ้อย่างรุนแรงได้
allergy -Minidic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

คำว่า "allergy" เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายสภาวะที่ร่างกายมีการตอบสนองผิดปกติต่อสารต่างๆ ที่เข้าสัมผัสเข้าไปกับร่างกาย ซึ่งสารเหล่านี้อาจจะเป็นอาหาร ยา ฝุ่น และสารเคมีต่างๆ โดยมีอาการแสดงออกมาเป็นผื่นแดง คัน และบวม บางกรณีอาจมีอาการหายใจลำบากและช็อคแพ้อย่างรุนแรงได้

ตัวอย่างประโยค

💡
ตัวอย่างประโยค:
audio-thumbnail
Allergy Minidic
0:00
/1:10
I have an allergy to shellfish, so I can't eat crab or shrimp. ฉันแพ้พวกสัตว์ทะเลที่มีเปลือกหุ้ม ฉันจึงกินปูหรือกุ้งไม่ได้
Some people have an allergy to peanuts, which can cause a severe reaction called anaphylaxis. บางคนมีอาการแพ้ถั่วลิสง ซึ่งอาจทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงที่เรียกว่าแอนาฟิแล็กซิส
Allergy symptoms can range from mild to severe, depending on the person and the type of allergen. อาการภูมิแพ้มีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง ขึ้นอยู่กับบุคคลและชนิดของสารก่อภูมิแพ้

คำเหมือน คำต่าง

💡
คำเหมือน คำต่าง
Synonyms: hypersensitivity, sensitivity
Antonyms: tolerance, immunity

Word family:

💡
Word family:
audio-thumbnail
Word family allergy
0:00
/0:21
Allergic (adj.) แปลว่า "ที่เกี่ยวกับการแพ้สารต่างๆ" "Being non-allergic to pollen can make springtime more enjoyable." "การไม่แพ้ละอองเกสรจะทำให้ฤดูใบไม้ผลิมีความสุขมากขึ้น"
Allergist (n.) แปลว่า "แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการแพ้และโรคภูมิแพ้" "She decided to see a general practitioner instead of an allergist."  "เธอตัดสินใจไปพบแพทย์ทั่วไปแทนแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการแพ้"
Allergenic (adj.) แปลว่า "ที่เกี่ยวกับการทำให้เกิดอาการแพ้""This lotion is non-allergenic and safe for all skin types."  โลชั่นนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และปลอดภัยสำหรับทุกสภาพผิว"
Allergen (n.) แปลว่า "สารที่เข้าสัมผัสเข้ากับร่างกายแล้วทำให้เกิดการตอบสนองผิดปกติ""Peanuts are a common allergen for some people."  "ถั่วลิสงเป็นสารก่อภูมิแพ้ทั่วไปสำหรับบางคน"

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียน
 1. Allergy (การแพ้อากาศ) - Noun: A hypersensitivity reaction to a substance that is usually harmless.
 2. Shellfish (สัตว์ทะเลที่มีเปลือกหุ้ม) - Noun: Aquatic animals with shells, such as crabs and shrimp.
 3. Crab (ปู) - Noun: A crustacean with a broad shell and pincers.
 4. Shrimp (กุ้ง) - Noun: Small, edible crustaceans.
 5. Peanuts (ถั่วลิสง) - Noun: Edible seeds from the peanut plant.
 6. Severe (รุนแรง) - Adjective: Intense or serious in nature.
 7. Reaction (ปฏิกิริยา) - Noun: A response to a stimulus or situation.
 8. Anaphylaxis (แอนาฟิแล็กซิส) - Noun: A severe, potentially life-threatening allergic reaction.
 9. Symptoms (อาการ) - Noun: Physical or emotional signs of a condition.
 10. Range (ตั้งแต่... ไปจนถึง...) - Verb: To extend from one point to another.
 11. Mild (เล็กน้อย) - Adjective: Not severe in nature.
 12. Depending on (ขึ้นอยู่กับ) - Phrase: Varied according to a particular factor.
 13. Person (บุคคล) - Noun: Individual, human being.
 14. Type (ชนิด) - Noun: Category or kind.
 15. Allergen (สารก่อภูมิแพ้) - Noun: A substance that triggers an allergic reaction.
 16. Hypersensitivity (การตอบสนองผิดปกติ) - Noun: An exaggerated reaction to a stimulus.
 17. Sensitivity (ความไวต่อ) - Noun: Reacting strongly to certain substances.
 18. Tolerance (ความอดทน) - Noun: Ability to withstand or accept something.
 19. Immunity (ภูมิคุ้มกัน) - Noun: Resistance to a particular disease or condition.
 20. Allergic (ที่เกี่ยวกับการแพ้สารต่างๆ) - Adjective: Pertaining to a reaction to allergens.
 21. Allergist (แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการแพ้และโรคภูมิแพ้) - Noun: A doctor specializing in allergies and related conditions.
 22. Allergenic (ที่เกี่ยวกับการทำให้เกิดอาการแพ้) - Adjective: Causing an allergic reaction.
 23. Non-allergenic (ที่ไม่เกี่ยวกับการแพ้) - Adjective: Not causing allergies.
 24. Skin types (สภาพผิว) - Noun: Different classifications of skin conditions.
 25. Lotion (โลชั่น) - Noun: A liquid or cream applied to the skin for moisturizing.
 26. Safe (ปลอดภัย) - Adjective: Free from danger or harm.
 27. General practitioner (แพทย์ทั่วไป) - Noun: A medical doctor who provides general healthcare.
 28. Common (ทั่วไป) - Adjective: Frequently occurring or widely known.
 29. Non-allergic (ไม่เกี่ยวกับการแพ้) - Adjective: Not related to allergies.

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!