Immunity -Minidic

Immunity -Minidic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 
audio-thumbnail
Immunity
0:00
/0:10

คำว่า immunity หมายถึง ภูมิคุ้มกัน คือความสามารถของร่างกายในการต้านทาน ตรวจจับ และ ทำลาย    การเข้ามาของสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกาย   เช่น เชื้อโรค ไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย   การมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคได้หลายชนิด เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 และโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ

immunity

Immunity refers to the body's ability to defend itself against diseases or harmful substances through the immune system ภูมิคุ้มกัน หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการป้องกันตัวเองจากโรคหรือสารอันตรายผ่านทางระบบภูมิคุ้มกัน. ( คำว่า harmful แปลว่า ซึ่งเป็นอันตราย ( adj )

, which is composed of tissues, organs, and cells that have the function of detecting, identifying, and fighting against harmful substances such as bacteria, viruses, and cancer cells. Generally, a strong immune system can help prevent infections and diseases. ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อ อวัยวะ และเซลล์ที่มีหน้าที่ตรวจจับ จำแนก และต่อสู้กับสารอันตราย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเซลล์มะเร็ง โดยทั่วไป ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่างๆ


For example, getting vaccinated can boost your immunity to a specific disease.

audio-thumbnail
Immunity mini dic
0:00
/1:58

ตัวอย่างประโยค:

💡
ตัวอย่างประโยค:
Getting enough sleep, eating a healthy diet, and regular exercise are all important for maintaining a strong immunity. (การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้วนมีความสำคัญต่อการรักษาภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง)
Vaccines work by stimulating the body's immunity against a particular disease. (วัคซีนทำงานโดยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ต้านทานโรคเฉพาะได้)
The infant's immunity to certain infections is strengthened by the antibodies passed on from the mother through breast milk. (ภูมิคุ้มกันของทารกต่อการติดเชื้อบางชนิดจะเสริมสร้างขึ้นจากแอนติบอดี้ที่ถูกส่งต่อมาจากแม่ผ่านน้ำนม)
Synonym: resistance, protection, defense
Antonym: vulnerability, susceptibility

Word family:

💡
Word family:
audio-thumbnail
Immunity
0:00
/1:10
Immune (adjective): ซึ่งมีภูมิคุ้มกัน, เช่น "The immune system is the body's defense against infection." (ระบบภูมิคุ้มกันคือการป้องกันโรคของร่างกาย)
Immunity (noun): การมีภูมิคุ้มกัน, เช่น "Vaccination can provide immunity against certain diseases." (การฉีดวัคซีนสามารถให้ความคุ้มครองต่อโรคบางชนิดได้)
Immunology (noun): วิชาเรียนเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน, เช่น "She is studying immunology at university." (เธอกำลังศึกษาวิชาเรียนเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่มหาวิทยาลัย)
Immunize (verb): ทำให้มีภูมิคุ้มกัน, เช่น "The child was immunized against polio." (เด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโพลิโอ)
Immunocompromised (adjective): ซึ่งมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ, เช่น "People who are immunocompromised are more susceptible to infections." (คนที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอมักจะเป็นเป้าหมายของการติดเชื้อมากขึ้น)
Immunodeficiency (noun): ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เช่น "Immunodeficiency diseases make the body more vulnerable to infections." (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้ร่างกายมีความเสียเปรียบต่อการติดเชื้อมากขึ้น)
Immunoglobulin (noun): อิมมูโนโกลูบิน, เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรค, เช่น "Immunoglobulin therapy may be used to treat certain autoimmune diseases." (การรักษาด้วยอิมมูโนโกลูบินอาจใช้สำหรับรักษาโรคออโตอิมมูน)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียน

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียน
audio-thumbnail
Immune
0:00
/2:55
Particular Disease -> โรคเฉพาะ  (noun): Preventative measures should be taken in order to reduce the risk of contracting a particular disease.                          โรคเฉพาะ ->  (คำนาม): ควรใช้มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคเฉพาะ
Regular -> เป็นประจำ (adjective): Regular exercise can help boost your immune system and reduce the risk of infection. Regular -> (คำคุณศัพท์): การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ
Healthy -> สุขภาพดี  (adjective): A healthy lifestyle includes eating nutritious foods, exercising regularly, and getting enough sleep. สุขภาพดี -> (คำคุณศัพท์): วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
Maintain -> รักษา (verb): Eating healthy and exercising regularly is essential for maintaining good health. รักษา -> (กริยา): การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาสุขภาพที่ดี
Infection -> การติดเชื้อ   (noun): Washing hands frequently can help prevent the spread of infection. การติดเชื้อ -> (คำนาม): การล้างมือบ่อยๆ สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!