remarkable -Minidic

remarkable -Minidic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

คำว่า "remarkable" หมายถึง สิ่งที่น่าประทับใจและน่าสนใจมาก ๆ จนถึงขั้นที่คนอื่น ๆ ต้องการจดจำหรือพูดถึงมันต่อไป เช่น เหตุการณ์, ความสำเร็จ, บุคคล, งานศิลปะ, หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่มีคุณค่าและความน่าสนใจมากกว่าปกติ

ตัวอย่างประโยค:

💡
ตัวอย่างประโยค:
audio-thumbnail
Remarkable
0:00
/0:31
The view from the top of the mountain was absolutely remarkable. (วิวจากยอดเขานั้นน่าทึ่งมาก)
Her ability to learn a new language so quickly is truly remarkable. (ความสามารถของเธอในการเรียนรู้ภาษาใหม่อย่างรวดเร็วนั้นน่าทึ่งมาก)
The artist's remarkable talent was evident in every brushstroke of the painting. (ความสามารถอันน่าทึ่งของศิลปินปรากฏชัดในทุกฝีแปรงของภาพวาด)
The impact of her speech was remarkable and it inspired many people to take action. (ผลกระทบจากคำพูดของเธอนั้นน่าทึ่งและเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคน ลงมือทำ)

คำเหมือน คำต่าง

💡
คำเหมือน คำต่าง
Synonyms: impressive, extraordinary, notable, exceptional, outstanding
Antonyms: ordinary, unremarkable, forgettable, mediocre, average

Word family:

💡
Word family:
  • Remarkable (adj): น่าประทับใจ, น่าสนใจ, โดดเด่น
  • Remarkably (adv): อย่างน่าประทับใจ, อย่างโดดเด่น

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!