"The Power of Kindness: Making a Positive Difference in Others' Lives"

"The Power of Kindness: Making a Positive Difference in Others' Lives"

"The Power of Kindness: Making a Positive Difference in Others' Lives" “พลังแห่งความใจดีมีความเมตตา: สร้างความแตกต่างเชิงบวกในชีวิตของผู้อื่น”

0:00
/1:39
audio-thumbnail
kindness
0:00
/42.648

คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนฟังบทความ ( CLICK )

 1. Importance (noun) ความสำคัญ - The company understands the importance of providing good customer service.
 2. Mean (verb) หมายถึง - What do you mean by that statement?
 3. Treat (verb) รักษา, จัดการ - It is important to treat others with kindness and respect.
 4. Respect (verb/noun) เคารพ, ความเคารพ - You need to show respect to your elders.
 5. Empathy (noun) ความเห็นใจ, ความเข้าใจ - Having empathy towards others can help you build stronger relationships.
 6. Positive (adjective) เชิงบวก - She has a positive attitude towards life.
 7. Difference (noun) ความแตกต่าง - There is a big difference between these two products.
 8. Offer a helping hand to someone (phrase) ให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่น - Whenever you can, offer a helping hand to someone in need.
 9. Simply (adverb) อย่างง่ายๆ To solve this problem, we simply need to follow the instructions.
 10. Kindness (noun) ความเมตตา, ความกรุณา - A small act of kindness can make someone's day.
 11. Including (preposition) รวมถึง The package includes ( v) a free trial of our software.
 12. Impact (noun/verb) ผลกระทบ, กระทบ - The new policy will have a significant impact on our business.
 13. Effort (noun) ความพยายาม - If you put in the effort, you can achieve anything.
 14. Inspire (verb) สร้างแรงบันดาลใจ - Her dedication and hard work inspired her colleagues.
 15. Spread (verb) แพร่หลาย- The news of the discovery spread quickly throughout the scientific community.

audio-thumbnail
Kindness
0:00
/54.12
💡
---

การฟัง VERSION ธรรมดา

💡
การฟัง VERSION ธรรมดา

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Today, I want to talk about the importance of being kind to others. Being kind means treating others with respect and empathy. When we are kind to others, we can make a positive difference in their lives.

วันนี้ผมอยากจะพูดถึงความสำคัญของการมีความใจดีมีความเมตตาต่อผู้อื่น การเป็นคนมีความใจดีมีความเมตตาหมายถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจ เมื่อเราใจดีมีความเมตตาผู้อื่น เราสามารถสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในชีวิตของพวกเขาได้


There are many ways to be kind. We can offer a helping hand to someone in need, say kind words, or simply listen when someone needs to talk. We can also show kindness by including others and not leaving anyone out.

มีหลายวิธีที่จะเป็นคนใจดีมีเมตา เราสามารถยื่นมือช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ พูดคำที่ดี ๆ หรือแค่ฟังเมื่อมีคนต้องการพูด เรายังสามารถแสดงความใจดีมีเมตตาโดยการให้ผู้อื่น ( หรือเป็นส่วนหนึ่งของผู้อื่นคือเห็นใจเข้าใจ ) และไม่ทอดทิ้งใคร
Being kind can make a big impact, not only on the person we are kind to, but also on ourselves. When we are kind, we feel good about ourselves and the world around us.


So let's all make an effort to be kind to others. Even small acts of kindness can make a big difference in someone's day. And who knows, maybe they will be inspired to pay it forward and spread kindness to others too.

ดังนั้นขอให้ทุกคนพยายามเป็นคนดีต่อผู้อื่น การแสดงน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในวันของใครบางคนได้ และใครจะรู้ บางทีพวกเขาอาจจะได้รับแรงบันดาลใจในการส่งต่อและกระจายความเมตตาให้กับผู้อื่นด้วย

💡
---

การฟัง VERSION ที่เป็นภาษาเขียนและ ยากขึ้นมา

💡
การฟัง VERSION ที่เป็นภาษาเขียนและ ยากขึ้นมา
audio-thumbnail
0:00
/52.056

คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนฟังบทความ ( CLICK )

 1. Significance (noun) ความสำคัญ
 2. Exhibit (verb) แสดง, นำเสนอ
 3. Demonstrate (verb) สาธิต, แสดงให้เห็น
 4. Denote (verb) บ่งบอก, หมายถึง
 5. Courtesy (noun) ความเคารพ, ความสุภาพ , ความมีมารยาท
 6. Compassion (noun) ความเห็นใจ, ความห่วงใย
 7. Considerate (adjective) เอาใจใส่, มีจิตใจดี , เกรงใจ
 8. Well-being (noun) ความเป็นอยู่ที่ดี, สุขภาพดี
 9. Numerous (adjective) จำนวนมากมาย
 10. Extend (verb) ขยาย
 11. Lend an ear to (phrase) ฟัง, เอาใจใส่ในเรื่องที่ผู้อื่นกล่าวมา
 12. Moreover (adverb) นอกจากนั้น
 13. Accomplish (verb) ประสบความสำเร็จ, ทำสำเร็จ
 14. Profound (adjective) ลึกซึ้ง
 15. Recipient (noun) ผู้รับ
 16. Contentment (noun) ความพึงพอใจ
 17. Perception (noun) การรับรู้
 18. Make a concerted effort (phrase) พยายามร่วมมือ, พยามประสานงานกัน
 19. Seemingly (adverb) ประหนึ่งว่า
 20. Emulate (verb) จำลอง
 21. Behavior (noun) พฤติกรรม
 22. Spread (verb) แพร่กระจาย
 23. Ripple effect (noun) ผลกระทบต่อเนื่องของเหตุการณ์, ผลกระทบเป็นระลอก

audio-thumbnail
Kindness2
0:00
/66.816

Today, I would like to address the significance of exhibiting kindness towards others. Demonstrating kindness denotes treating others with courtesy and compassion. When we are considerate of others, we can have a positive influence on their well-being.

คำแปล ( CLICK )

วันนี้ ผมขอกล่าวถึงความสำคัญของการแสดงความใจดีมีเมตตาต่อผู้อื่น การแสดงความใจดีมีเมตตาหมายถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและความเห็นอกเห็นใจ เมื่อเราคำนึงถึงผู้อื่น เราสามารถมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

There are numerous ways to demonstrate kindness, including extending a helping hand to someone in need, speaking with kind words, or simply lending an ear to someone who needs to talk. Moreover, showing kindness can also be accomplished by including others and not leaving anyone behind.

คำแปล ( CLICK )

มีหลายวิธีในการแสดงความใจดีมีเมตตา รวมถึงการยื่นมือช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ การพูดด้วยถ้อยคำที่กรุณา หรือแค่รับฟังคนที่จำเป็นต้องพูดคุย นอกจากนี้ การแสดงน้ำใจยังทำได้โดยการให้ผู้อื่นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Being kind can have a profound effect, not only on the recipient of our kindness, but also on ourselves. When we show kindness, we experience a sense of contentment and a positive perception of the world.

คำแปล ( CLICK )

การมีน้ำความใจดีมีเมตตาสามารถส่งผลอย่างลึกซึ้ง ไม่เพียงแต่ต่อผู้รับความเมตตาของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อตัวเราเองด้วย เมื่อเราแสดงความความใจดีมีเมตตา เราจะรู้สึกพึงพอใจและมองโลกในแง่ดี

Thus, let us all make a concerted effort to exhibit kindness towards others. Even seemingly small acts of kindness can significantly impact someone's day. Furthermore, we may inspire others to emulate our behavior and spread kindness to others, creating a positive ripple effect.

คำแปล ( CLICK )

ดังนั้น ขอให้เราทุกคนร่วมกันแสดงความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น แม้การกระทำเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือนมีเมตตากรุณา ก็อาจส่งผลต่อวัน( ช่วงเวลา ) ของใครบางคนได้ นอกจากนี้ เราอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเลียนแบบพฤติกรรมของเราและแพร่ความใจดีมีเมตตาไปยังผู้อื่น ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมในเชิงบวก

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!