มีความกล้าหาญที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีความกล้าหาญที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

0:00
/0:15

ใช้คำว่า Courage to do somthing แปลว่า มีความกล้าหาญที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ฟัง VDO โดยไม่ต้องอ่าน Script แล้วพยายามเดาความหมาย หลังจากนั้นฟังอีกครั้งโดยดู Script ไปด้วย

 • It took a lot of courage to do what was right, even when it was difficult. ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่ามันจะยากก็ตาม
 • She showed great courage to do what others said could not be done. เธอแสดงความกล้าหาญอย่างมากที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าไม่สามารถทำได้
 • It takes inner strength and courage to do what you believe in, even if others disapprove. ต้องใช้ความเข้มแข็งและความกล้าหาญในสิ่งที่คุณเชื่อ แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

ฟังเสียง ดู Script แล้วอ่านตาม

audio-thumbnail
Courage to do
0:00
/29.976
 • It took a lot of courage to do what was right, even when it was difficult. ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่ามันจะยากก็ตาม
 • She showed great courage to do what others said could not be done. เธอแสดงความกล้าหาญอย่างมากที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าไม่สามารถทำได้
 • It takes inner strength and courage to do what you believe in, even if others disapprove. ต้องใช้ความเข้มแข็งและความกล้าหาญในสิ่งที่คุณเชื่อ แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Courage (ความกล้าหาญ)

 • Part of Speech: Noun
 • Meaning: The ability to confront fear, pain, danger, uncertainty, or other intimidating situations with confidence and bravery.
 • Example in English: She showed great courage by standing up against injustice.
 • Translated Example in Thai: เธอแสดงความกล้าหาญอย่างมากโดยการต่อสู้กับความเป็นไม่ยุติธรรม
 • Synonyms: Bravery, valor, fortitude
 • Antonyms: Cowardice, timidity, fearfulness

Difficult (ยาก)

 • Part of Speech: Adjective
 • Meaning: Requiring effort, skill, or determination to accomplish; not easy.
 • Example in English: Learning a new language can be difficult, but it's a rewarding experience.
 • Translated Example in Thai: การเรียนภาษาใหม่อาจเป็นเรื่องยาก แต่มันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
 • Synonyms: Challenging, demanding, arduous
 • Antonyms: Easy, simple, effortless

Inner Strength (ความแข็งแกร่งภายใน)

 • Part of Speech: Noun
 • Meaning: The emotional, mental, or spiritual resilience and power that enables a person to cope with challenges and difficulties.
 • Example in English: Through meditation, she found the inner strength to overcome her anxiety.
 • Translated Example in Thai: ผ่านการทำสมาธิ เธอค้นพบความแข็งแกร่งภายในเพื่อเอาชนะความกังวลของเธอ
 • Synonyms: Resilience, fortitude, determination
 • Antonyms: Weakness, vulnerability, fragility

Believe In (เชื่อใน)

 • Part of Speech: Verb
 • Meaning: To have confidence and trust in the truth, existence, or reliability of something or someone.
 • Example in English: She believes in her ability to achieve her dreams.
 • Translated Example in Thai: เธอเชื่อในความสามารถของตนที่จะบรรลุความฝันของเธอ
 • Synonyms: Trust, have faith in, rely on
 • Antonyms: Doubt, distrust, question

Even If (แม้ว่า)

 • Part of Speech: Conjunction
 • Meaning: Regardless of the circumstances or conditions; used to express a hypothetical or unlikely situation.
 • Example in English: Even if it's challenging, I'll keep pursuing my passion for painting.
 • Translated Example in Thai: แม้ว่าจะยาก แต่ฉันจะทำตามความหลงไหลในการวาดรูปของฉันต่อไป
 • Synonyms: Despite, although, though
 • Antonyms: Unless, except if, if not

Disapprove (ไม่เห็นด้วย)

 • Part of Speech: Verb
 • Meaning: To express a negative opinion or refusal toward something or someone; to withhold approval or agreement.
 • Example in English: The committee might disapprove of the proposed changes to the project.
 • Translated Example in Thai: คณะกรรมการอาจไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอในโครงการ
 • Synonyms: Object, dissent, oppose
 • Antonyms: Approve, endorse, support

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!