ผมเสียใจสำหรับ

ผมเสียใจสำหรับ

0:00
/0:33

ฟัง VDO โดยไม่ต้องอ่าน Script แล้วพยายามเดาความหมาย หลังจากนั้นฟังอีกครั้งโดยดู Script ไปด้วย

 • I'm sorry for causing so much trouble last night, it won't happen again.ฉันขอโทษที่สร้างปัญหาให้เมื่อคืนนี้ มันจะไม่เกิดขึ้นอีก
 • I'm sorry for being late to our meeting, the traffic was terrible. ฉันขอโทษที่มาประชุมสาย การจราจรแย่มาก
 • I'm sorry for the delay in getting back to you, it's been a very busy week. ขออภัยที่ติดต่อกลับล่าช้า เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายมาก
 • I'm sorry for any confusion caused by my earlier email, I should have explained it better. ฉันขอโทษสำหรับความสับสนที่เกิดจากอีเมลก่อนหน้านี้ ฉันควรจะอธิบายให้ดีกว่านี้
 • I'm sorry for any damage I did to your property, I'll pay for the repairs. ฉันขอโทษสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ฉันทำกับทรัพย์สินของคุณ ฉันจะจ่ายค่าซ่อมเอง
 • I'm sorry for disappointing you, I'll learn from my mistakes. ฉันขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง ฉันจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของฉัน
 • I'm sorry for hurting your feelings, it was not my intention at all. ฉันขอโทษที่ทำร้ายความรู้สึกของคุณ มันไม่ใช่ความตั้งใจของฉันเลย
 • I'm sorry for leaving such a mess in the kitchen, I'll clean it up right away. ฉันขอโทษที่ทิ้งความยุ่งเหยิงไว้ในครัว ฉันจะทำความสะอาดทันที

ฟังเสียง ดู Script แล้วอ่านตาม

audio-thumbnail
I am sorry for 1
0:00
/82.248
 • I'm sorry for causing so much trouble last night, it won't happen again.ฉันขอโทษที่สร้างปัญหาให้เมื่อคืนนี้ มันจะไม่เกิดขึ้นอีก
 • I'm sorry for being late to our meeting, the traffic was terrible. ฉันขอโทษที่มาประชุมสาย การจราจรแย่มาก
 • I'm sorry for the delay in getting back to you, it's been a very busy week. ขออภัยที่ติดต่อกลับล่าช้า เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายมาก
 • I'm sorry for any confusion caused by my earlier email, I should have explained it better. ฉันขอโทษสำหรับความสับสนที่เกิดจากอีเมลก่อนหน้านี้ ฉันควรจะอธิบายให้ดีกว่านี้
 • I'm sorry for any damage I did to your property, I'll pay for the repairs. ฉันขอโทษสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ฉันทำกับทรัพย์สินของคุณ ฉันจะจ่ายค่าซ่อมเอง
 • I'm sorry for disappointing you, I'll learn from my mistakes. ฉันขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง ฉันจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของฉัน
 • I'm sorry for hurting your feelings, it was not my intention at all. ฉันขอโทษที่ทำร้ายความรู้สึกของคุณ มันไม่ใช่ความตั้งใจของฉันเลย
 • I'm sorry for leaving such a mess in the kitchen, I'll clean it up right away. ฉันขอโทษที่ทิ้งความยุ่งเหยิงไว้ในครัว ฉันจะทำความสะอาดทันที

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Terrible (Adjective):ย่ำแย่

 • Meaning: Extremely bad, causing fear, dread, or distress.
 • Example: The movie was so terrible that I couldn't even finish watching it.
 • Translation: ภาพยนตร์เป็นอย่างแย่จนฉันไม่สามารถดูจบได้
 • Synonyms: awful, dreadful, horrendous, appalling, frightful
 • Antonyms: wonderful, excellent, fantastic, great, superb

Confusion (Noun): ความสับสน

 • Meaning: A lack of clarity or understanding, a state of being bewildered or mixed up.
 • Example: The sudden change in the travel itinerary caused a lot of confusion among the passengers.
 • Translation: การเปลี่ยนแปลงในกำหนดการเดินทางโดยไม่คาดคิดทำให้เกิดความสับสนมากในผู้โดยสาร
 • Synonyms: bewilderment, chaos, disarray, perplexity, turmoil
 • Antonyms: clarity, understanding, order, organization, coherence

Explain (Verb): อธิบาย

 • Meaning: To make something clear or understandable by providing details or information.
 • Example: The teacher took extra time to explain the difficult concept to the students.
 • Translation: ครูใช้เวลาเพิ่มเติมในการอธิบายแนวคิดที่ยากเข้าใจให้กับนักเรียน
 • Synonyms: clarify, elucidate, describe, illustrate, expound
 • Antonyms: confuse, obscure, complicate, distort, cloud

Damage (Noun/Verb):ความเสียหาย , เสียหาย

 • Meaning (Noun): Harm or injury caused to something's condition or value.
 • Example (Noun): The storm caused significant damage to the roofs of several houses.
 • Translation (Noun): พายุทำให้เกิดความเสียหายมากกับหลังคาของบ้านหลายหลัง
 • Meaning (Verb): To cause harm or injury to something.
 • Example (Verb): Be careful not to damage the delicate equipment while moving it.
 • Translation (Verb): โปรดระมัดระวังเพื่อไม่ทำความเสียหายกับอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนในขณะย้าย
 • Synonyms: harm, destruction, impairment, injury, detriment
 • Antonyms: repair, restore, fix, mend, improve

Property (Noun): คุณสมบัติ , ทรัพย์สิน

 • Meaning: A thing or things belonging to someone; possessions.
 • Example: The real estate agent showed us several properties that were for sale.
 • Translation: ตัวแทนทรัพย์สินแสดงให้เราเห็นที่ดินหลายแห่งที่มีจำหน่าย
 • Synonyms: possessions, assets, belongings, estate, goods
 • Antonyms: liabilities, debts, losses, lacks, deficiencies

Repair (Verb/Noun):

 • Meaning (Verb): To fix or mend something that is damaged or broken.
 • Example (Verb): We need to repair the leaky faucet in the kitchen.
 • Translation (Verb): เราต้องซ่อมแซมก๊อกน้ำที่รั่วในครัว
 • Meaning (Noun): The act of fixing or restoring something that is damaged.
 • Example (Noun): The car is in the repair shop because it had engine problems.
 • Translation (Noun): รถยนต์อยู่ในอู่ซ่อมเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์
 • Synonyms: (Verb) fix, mend, restore, rectify, patch up; (Noun) restoration, fixing, mending
 • Antonyms: (Verb) break, damage, destroy; (Noun) damage, destruction

Disappointing (Adjective):

 • Meaning: Causing disappointment or failing to fulfill expectations.
 • Example: The movie's ending was so disappointing that many viewers felt unsatisfied.
 • Translation: จบของภาพยนตร์นั้นน่าผิดหวังมาก ทำให้ผู้ชมหลายคนรู้สึกไม่พอใจ
 • Synonyms: unsatisfactory, underwhelming, letdown, disheartening, discouraging
 • Antonyms: satisfying, fulfilling, gratifying, pleasing, rewarding

Mistake (Noun/Verb):

 • Meaning (Noun): An error or a wrong action caused by misunderstanding or carelessness.
 • Example (Noun): I made a mistake by choosing the wrong route on the map.
 • Translation (Noun): ฉันทำผิดเพราะเลือกเส้นทางผิดบนแผนที่
 • Meaning (Verb): To identify something incorrectly or to take an incorrect action.
 • Example (Verb): Please let me know if I'm mistaking your intentions.
 • Translation (Verb): โปรดแจ้งให้ฉันทราบหากฉันเข้าใจเจตนาผิด
 • Synonyms: (Noun) error, blunder, fault, slip, oversight; (Verb) misunderstand, misinterpret, confuse
 • Antonyms: (Noun) accuracy, correctness, precision; (Verb) understand, interpret, comprehend

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!